Ví nữ lật, da Dê Alran, 18 ngăn thẻ, 2 ngăn xu, 5 ngăn tiền – 3