Tag Archives: đầu ke viền

Hướng dẫn làm dây đồng hồ – Phần 2

Sau Phần 1: Hoàn thiện xử lý da, lạng cắt dán ở phần tiếp theo này, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cách bước xử lý cạnh hoàn thiện từ bôi se viền đến sơn cạnh.